Reklamačné podmienky

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Predávajúci a prevádzkovateľ:

Obchodné meno:   Stavpro s.r.o.         
sídlo:                                      
Bošáca 296, Bošáca 913 07

IČO:                                         51 889 889            

Zapísaná:                                v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 36908/R

Telefónny kontakt:                 0944 866 186
E-mailový kontakt: stavpro@stavpro.sk

 

(ďalej aj ako „predávajúci“)

Orgán dozoru:

 

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

tel. č.: 032/640 01 09

fax: 032/640 01 08

 

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.        Predmet reklamačného poriadku

Tento Reklamačný poriadok (ďalej aj ako „poriadok“) popisuje akým spôsobom postupovať v prípade uplatňovania práva kupujúceho týkajúceho sa vád tovaru (ďalej tiež „reklamácia“) zakúpeného od predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu stavpro.sk a v relevantných častiach aj prostredníctvom predaja v kamennej predajni predávajúceho, ak je zriadená.

2.        Kupujúci

Kupujúci je zákazníkom internetového obchodu alebo zákazníkom nakupujúcim v kamennej predajni predávajúceho, ktorý prejavil záujem na kúpe tovaru a tovar si zakúpil. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej aj ako „kupujúci – spotrebiteľ“), teda ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej aj ako „kupujúci – podnikateľ“), teda ten, ktorý kupuje tovar s cieľom svojho podnikania. Ak uvedie zákazník v objednávke svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že sa na neho budú aplikovať pravidlá uvedené v tomto poriadku pre kupujúceho – podnikateľa. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom a predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, vyslovene neupravené týmto poriadkom sa riadia najmä príslušnými právnymi predpismi.

Čl. II
VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

1.        Prevzatie tovaru

Prevzatie tovaru potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu alebo iného obdobného dokumentu. Pokiaľ sa tovar neodoberá osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, keď tovar preberá kupujúci od dopravcu.

2.        Kontrola stavu zásielky pri prevzatí tovaru

Ihneď pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, a to najmä počet balíkov a poškodenie obalu tovaru. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je v prípade reklamácie tovaru nevyhnutné poškodenie popísať a bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu.

3.        Povinnosť kupujúceho prezrieť dodaný tovar po otvorení zásielky

Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či je tovar v zodpovedajúcom vyhotovení, v požadovanej miere a z požadovaného materiálu. Táto prehliadka by mala byť, pokiaľ možno, vykonaná ešte pred použitím tovaru mimo rámca bežného odskúšania. V opačnom prípade môže dôjsť k znehodnoteniu tovaru.

4.        Záručný list

Ku každému tovaru sa prikladá faktúra a dodací list, ktorý môže slúžiť ako záručný, pokiaľ sa tento vzhľadom na povahu tovaru nepriloží.

5.        Podanie reklamácie

Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

§  poštou na adresu Stavpro s.r.o., Bošáca 296, 913 07, a to spoločne s kópiu dokladu o kúpe tovaru a opisom dôvodov reklamácie v zmysle Čl. II bod 5. tohto poriadku,

§   osobne na adrese Stavpro s.r.o., Bošáca 296, 913 07, a to prítomnej osobe poverenej vybavovať reklamácie (pri osobnej reklamácií predávajúci odporúča, aby kupujúci telefonicky vopred kontaktoval predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle).

6.        Podklady na posúdenie reklamácie

Kupujúci je pri reklamácií tovaru povinný uviesť a dodať:

§  meno, priezvisko kupujúceho,

§  telefónny kontakt alebo e-mail kupujúceho,

§  číslo objednávky,

§  čo najvýstižnejší opis vád (a to najmä z dôvodu, že predávajúci sa bude zaoberať iba opísanými vadami),

§  uplatňovaný nárok (návrh riešení),

§  číslo účtu pre prípadné vrátenie peňažných prostriedkov,

§   doklad o vlastníctve tovaru.

7.        Povinnosť kupujúceho poskytnúť súčinnosť

Kupujúci sa zaväzuje v prípade reklamácie poskytnúť súčinnosť predávajúcemu. V prípade dodania nedostatočných podkladov alebo informácií pre posúdenie reklamácie je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu kupujúceho informovať o nutnosti doloženia ďalších podkladov alebo informácií. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má chybu, alebo pokiaľ kupujúci chybu sám spôsobil.

 

III.
AKOSŤ PRI PREVZATÍ TOVARU

1.        Zodpovednosť predávajúceho za vady

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim.

 

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal, 

a)       má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak dohoda chýba, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy tovaru,

b)      sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

c)       tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d)   &n