Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

 Predávajúci a prevádzkovateľ:                                                                                                                                                                                            Orgán dozoru:

Obchodné meno:            Stavpro s.r.o.                                                                                                                                                                                    Slovenská obchodná inšpekcia
sídlo:                               
Bošáca 296, Bošáca 913 07                                                                                                                                                              Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

IČO:                                   51 889 889                                                                                                                                                                                     Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

Zapísaná:                            v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vložka č. 36908/R                                                                             so sídlom Hurbanova 59, 911 01  Trenčín

Telefónny kontakt:         0944 866 186                                                                                                                                                                                     tel. č.: 032/640 01 09    fax: 032/640 01 08 

E-mailový kontakt:          stavpro@stavpro.sk

 (ďalej aj ako „predávajúci“)

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.      1. Predmet obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho (ďalej aj ako „kupujúci“) v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom stránky stavpro.sk (ďalej aj ako „internetový obchod“) a v kamenných predajniach predávajúceho, ak ich predávajúci má zriadené.

2.       2. Súhlas s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom

Ustanovenia obchodných podmienok (ďalej aj ako „podmienky“) a reklamačného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s týmito obchodnými podmienkami, ako i s reklamačným poriadkom predávajúceho zoznámil.

3.      3.  Súhlas kupujúceho s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

4.        4. Kupujúci

Kupujúci v postavení spotrebiteľa na ktorého sa tieto podmienky predovšetkým vzťahujú (ďalej aj ako „kupujúci – spotrebiteľ“), je zákazníkom internetového obchodu alebo zákazníkom v kamennej predajni predávajúceho, ktorý prejavil záujem na kúpe tovaru a tovar si zakúpilKupujúci - podnikateľ berie na vedomie, že sa na neho budú aplikovať niektoré pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach špeciálne pre kupujúceho – podnikateľa. Pokiaľ však v týchto podmienkach alebo v reklamačnom poriadku nie je uvedené inak, pri ustanoveniach, v ktorých je uvedené slovo kupujúci, sa myslí ako kupujúci - spotrebiteľ, tak kupujúci – podnikateľ. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom a medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, vyslovene neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými právnymi predpismi.

5.        5. Registrácia kupujúceho

 Kupujúci má pri návšteve internetovej stránky, na ktorej sa nachádza internetový obchod, možnosť vykonať registráciu užívateľského konta. S registráciou užívateľského konta môžu byť spojené rôzne výhody a akcie určené kupujúcim, o ktorých bude registrovaný kupujúci riadne a včas upovedomený predávajúcim.

  6.        Tovar

 Tovarom sa rozumejú produkty umiestnené v internetovom obchode, kde možno nájsť aj informácie o podstatných vlastnostiach tovaru alebo tovar umiestnený v kamenných predajniach predávajúceho.  

 7. Nedostupnosť tovaru

 Predávajúci upozorňuje, že vzhľadom na personálne a technické možnosti predávajúceho, nemusí byť tovar umiestnený či v internetom obchode vždy dostupný, a to napr. z dôvodu jeho vypredania. O tejto skutočnosti však bude kupujúci bez zbytočného odkladu informovaný, ak nebude táto skutočnosť uvedená priamo pri ponuke tovaru.

 8.    Informácie o kódexe správania

 Predávajúci v súlade s ust. § 3 ods. 1 písm. n) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho informuje kupujúceho – spotrebiteľa, že sa nezaviazal dodržiavať kódex správania.

 Čl. II
OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

1.        1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci môže realizovať kúpu tovaru z internetového obchodu od predávajúceho prostredníctvom elektronickej objednávky – objednávkového formulára dostupného v internetovom obchode. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky internetového obchodu, kde predávajúci jasným a zrozumiteľným spôsobom oznamuje kupujúcemu zákonom vyžadované skutočnosti týkajúce sa tovaru. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie sa predávajúci zaväzuje vykonať odoslaním potvrdzujúceho e-mailu o prijatí objednávky kupujúcemu na e-mail kupujúceho zadaný pri objednávke tovaru. Všetky potvrdené objednávky tovaru urobené prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné pre kupujúceho i predávajúceho. Na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu a dodaný tovar prevziať a predávajúci je povinný objednaný tovar dodať kupujúcemu.

2.       2. Náležitosti objednávky

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých objednávkovým formulárom predpísaných údajov a náležitostí, vrátane e-mailovej adresy kupujúceho, na ktorú mu bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o prijatí objednávky. Ak ide o kupujúceho – spotrebiteľa, k odoslaniu objednávky musí dôjsť kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“ alebo zodpovedajúcou jednoznačnou formuláciou vyjadrujúcou skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť cenu.

3.      3.  Vlastnícke právo k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, iba ak by predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

4.        4. Miesto dodania tovaru

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

5.        5. Právo predávajúceho zrušiť objednávku

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípadoch v prípadoch, keď sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, došlo k dodaniu nevyhovujúceho tovaru predávajúcemu zo strany jeho dodávateľa, prípadne nebol dodaný vôbec alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny za tovar, bude mu táto suma prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde.

6.        6. Právo kupujúceho zrušiť objednávku

Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku do času doručenia mailu informujúcom o potvrdení objednávky v zmysle bodu 1. tohto článku podmienok alebo do času, kým predávajúci potvrdí kupujúcemu objednávku iným spôsobom. O zrušení objednávky informuje kupujúci predávajúceho zaslaním e-mailu na adresu stavpro@stavpro.sk.

Čl. III
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.       1. Cena tovaru

Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú pri jednotlivých tovaroch uvedených na stránke alebo v predajni, vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy. Ceny tovaru uvedené v internetovom obchode alebo v predajni sú konečné, t. j. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, ibaže by medzi stranami došlo k inej dohode. V cene však nie je zahrnuté poštovné (prepravné) v zmysle čl. III bod 3. týchto podmienok.

2.        2. Prepravné náklady

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s dodaním tovaru, ibaže sa jedná o osobné vyzdvihnutie tovaru. V prípade, že nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

3.       3. Spôsob úhrady

Spôsob úhrady si kupujúci zvolí pri zhotovovaní objednávky v objednávkovom formulári alebo na základe komunikácie s predávajúcim v prípade predaja v kamennej predajni.

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

§           * v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru,

§           * bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho,

§           * formou dobierky

§           * iným spôsobom, na základe výslovnej dohody s predávajúcim.

 


Stavpro s.r.o. 2023